توییتر 9 ماه پس از راه اندازی ناوگان پایان می یابد