توییتر تصاویر و سایر اخبار بازاریابی دیجیتال را تغییر می دهد