توییتر تجدیدنظر می کند – آغاز به کار انتشار خبرنامه