تقریباً نیمی از کلیک‌های GSC به شرایط پنهان می‌روند