تحلیل آرمانی: تحقیقات رقابتی برای سایت‌های جدید (یا کوچک).