تبلیغات فیسبوک برای بهبود ردیابی در تحقیقات حریم خصوصی سرمایه گذاری می کند