بیش از 80K دامنه .EU به دلیل مقررات Brexit در حالت تعلیق است