با ویژگی جدید کش رفتن ، پیوندهایی را به داستانهای LinkedIn اضافه کنید