بازدیدها در هر جلسه و میانگین مدت جلسه اکنون در GA4 موجود است