این طرح بهینه سازی محتوای 3 مرحله ای را بدزدید که باعث افزایش 121.9 درصدی ترافیک در یک سال شد.