این طبیعی است که 20 درصد از سایت ها فهرست بندی نشوند