اینستاگرام به کاربران اجازه می دهد داستان های خود را ذخیره کنند تا بعداً ذخیره کنند