اینستاگرام به همه اجازه می دهد لینک ها را در استوری به اشتراک بگذارند