اینستاگرام به تبلیغ دهندگان اجازه می دهد تا با حساب کاربری خود پست ایجاد کنند