اینستاگرام برای اضافه کردن راه های جدید برای ایجاد درآمد توسط سازندگان