ایجاد یک ورودی محدوده سفارشی که در همه مرورگرها یکسان به نظر می رسد – مجله Smashing