اگر URL ها بیش از حد مشابه باشد ، ممکن است Google صفحات وب را به صورت کپی مشاهده کند