اشکال Google باعث ایجاد مشکلات در تصاویر در داستانهای برتر می شود