استراتژی جدید مناقصه ، برنامه های افزودنی و موارد دیگر