از Google Chrome Canary برای اندازه گیری Core Web Vital استفاده کنید