از بازاریابان خواسته شد تا قبل از به روز رسانی تبلیغات مایکروسافت اقدام کنند