ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی دارای مجوز واجد شرایط درخواست برای ویژگی های جدید محصول YouTube هستند