آیا هرزنامه نگاران مبتنی بر Chrome می توانند بر وب سایت های اصلی تأثیر بگذارند؟