آیا ما به طور رسمی با توییتر خداحافظی می کنیم؟ بستگی داره از کی بپرسی