آسیب پذیری ها یک مشکل سئو نیستند… تا زمانی که هک شوید