آزمایش برنامه های Vue با کتابخانه Vue Testing – مجله Smashing