YouTube برای فیلم های کوتاه مانند فیلم های معمولی تعداد بازدیدها را می شمارد