Pinterest با + 37٪ از کاربران ماهانه در TikTok و Snapchat بسته می شود