Google Analytics جمع آوری داده ها را از کانال های YouTube متوقف می کند