59٪ بزرگسالان ایالات متحده به اخبار در رسانه های اجتماعی اعتماد ندارند