چگونه می توان در 4 مرحله تأثیر ایجاد پیوند را به حداکثر رساند