چگونه رتبه بندی مصرف کننده از نظر قیمت مغرضانه می شود