پس از به روزرسانی الگوریتم ، ترافیک جستجوی Google به سایت های دزدان دریایی کاهش می یابد