وردپرس 5.6.1 اشکالات را به ویندوز پست و صفحه معرفی می کند