وردپرس 5.6 ممکن است سایت ها را در دسامبر 2020 خراب کند