جان مولر گوگل تأیید می کند که به روزرسانی های اصلی اعمال شده برای Discover