جان مولر از گوگل سردرگمی را درباره صفحه اول موبایل پاک می کند