توییتر تبلیغات چرخ فلک را با حداکثر 6 تصویر یا فیلم آغاز می کند