توییتر اعلام ساعت تماشای پرندگان – برنامه داوطلبانه علیه اطلاعات نادرست