تغییرات عمده 2020 و نحوه پیروزی در سال 2021 [PODCAST]