برای تقویت رتبه باید از تمام وب هسته های اصلی استفاده شود