اینستاگرام پوشه “اخیراً حذف شده” را برای محتوای حذف شده اضافه می کند