آیا باید پیوندهایی را که رده بندی مهم با محتوای منتشر شده را می دزدند ، کنار بگذارید؟